Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaDeklaracja dostępności
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej makow-podhalanski.wkontakciejst.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim przy ul. Szpitalnej 3 spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami. Budynek Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim wyposażony jest w windę umożliwiającą przemieszczanie się między wszystkimi piętrami budynku osobom z trudnościami ruchowymi w tym osobom na wózkach inwalidzkich. Wejście do windy zlokalizowane jest na parterze budynku od strony głównego ogólnodostępnego parkingu za Urzędem Miejskim. Parking z komunikacja przy Urzędzie Miejskim połączony jest specjalnym podjazdem dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Ks. Franciszka Dźwigońskiego. Budynek posiada także odrębne wyjście ewakuacyjne od ul. Szpitalnej oraz dodatkowe od strony głównego parkingu przy ul. Kopernika (tutaj zlokalizowana jest również winda). Teren przed Urzędem jest oświetlony, główny parking wyposażony w system monitoringu wizyjnego. W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: W budynkach i przed nimi brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W Urzędzie nie ma możliwości bezpośredniego skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Możliwość taka istnieje po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w następującej formie: pocztą elektroniczna na adres: urzą[email protected], telefonicznie na nr tel. 338749700, listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)